LT EN
Šiandien: lapkričio 28 d., penktadienis
Komentaras

Aktualus komentaras

Dėl Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos paskelbtos klaidinančios informacijos

Plačiau

Apsilankė nuo 2012 03 01:1077880
Šiandien apsilankė:501
Dabar naršo:17
ES finansinės paramos galimybės energetiniams projektams

Energetikos ministerija intensyviai rengiasi 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiui.
 • 2012 m. lapkričio 28 d. LR Vyriausybės nutarimu patvirtinta 2014-2020 nacionalinė pažangos programa (toliau – NPP), skirta Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ įgyvendinti. Šioje programoje, jungiančioje pagrindines Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Europos Sąjungos strategijos „Europa 2020“ nuostatas ir orientuotoje į pažangą, aprašomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo uždaviniai ir kryptys, numatomos ES finansinės paramos proporcijos. NPP parengta vadovaujant Finansų ministerijai ir dalyvaujant visų ministerijų atstovams. Šioje programoje išdėstyti Lietuvai svarbiausi investavimo prioritetai naujuoju programavimo laikotarpiu.
 • Jau parengta ir 2014 m. vasario 4 d. Europos Komisijai pateikta derinti Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis. Partnerystės sutartyje atlikta dabartinės Lietuvos socialinės ir ekonominės situacijos, iššūkių ir plėtros potencialo analizė sudaro pagrindą šiai Lietuvos 2004–2020 metų ES struktūrinės paramos ES struktūrinių fondų investavimo strategijai, kuri yra nuosekliai derinama su Europos Sąjungos ir nacionaliniais strateginiais dokumentais, jų principais bei esminėmis strateginėmis nuostatomis.
 • Lietuva šiuo metu jau yra parengusi 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą. Šis projektas jau yra oficialiai pateiktas Europos Komisijai derinti.
2007-2013 m. periodas

2014 - 2020 m. periodas

 • ES struktūrinė parama

Šio periodo struktūrinė parama didžia dalimi turės būti skiriama ES2020 (Europos ekonomikos augimo) strategijos tikslas įgyvendinti. Vieni iš 5 šios strategijos kiekybinių tikslų yra „20-20-20“ tikslai iki 2020 m., t.y. 20 proc. padidinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimą, 20 proc. pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Todėl Europos Komisijos pateiktuose siūlymuose dėl 2014-2020 m. struktūrinės paramos panaudojimo išskirti investiciniai prioritetai energetikos srityje yra tiesiogiai susiję su šiais tikslais:

 • Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas (ERPF)(SF);
 • Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo įmonėse skatinimas (ERPF)(SF);
 • Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosiuose pastatuose ir gyvenamųjų namų sektoriuje rėmimas (ERPF)(SF);
 • Pažangiųjų žemos ir vidutinės įtampos paskirstymo sistemų kūrimas ir plėtojimas (ERPF)(SF);
 • Anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamos visų tipų teritorijų, o ypač miestų vietovių, strategijos skatinimas taip pat darnaus judumo miestuose skatinimas ir atitinkamų priemonių pritaikymas klimato kaitos švelninimui (ERPF)(SF);
 • Mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų mokslinių tyrimų, inovacijų ir pritaikymo skatinimas (ERPF);
 • Šilumos ir elektros energijos didelio naudingumo kogeneracijos naudojimo skatinimas, remiantis naudingos šilumos poreikiu (ERPF);
 • Protingas dujų ir elektros paskirstymo, laikymo ir perdavimo sistemų kūrimas (ERPF).

Remiantis šiais investiciniais prioritetais ES valstybės narės turės parengti veiksmų programas, kuriose investiciniai prioritetai bus detalizuojami nustatant konkrečias priemones. Planuojama, kad Lietuvos 2014-2020 m. veiksmų programa bus parengta š.m. viduryje.

Vyriausybė 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ patvirtino Nacionalinės pažangos programą (NPP) bei 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos proporcinį paskirstymą tarp NPP uždavinių. 

Energetikos ministerijos kompetencijai priklauso 2 NPP uždaviniai – „Plėtoti energetikos infrastruktūrą“ (skirta 3,57 proc. arba preliminariai 0,9 mlrd. litų struktūrinės paramos) ir „Užtikrinti darnų energijos išteklių naudojimą“ (skirta 8,38 proc. arba preliminariai 2 mlrd. litų paramos).

 • Europos infrastruktūros tinklų priemonė (angl. Connecting Europe Facility)

2014-2020 m. laikotarpiu TEN-E programą keičia Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Šio finansinio instrumento dalis, skirta energetikai, yra 5,1 mlrd. eurų. Tokiu būdu bus finansuojamos Europinio intereso dujų ir elektros tarpvalstybinės jungtys. Sprendimą dėl paramos skyrimo konkrečiam projektui priims Europos Komisija. Šiuo metu vyksta potencialiai finansuotinų projektų atranka regioniniuose formatuose.


Detalesnę informaciją teikia ES paramos skyriaus vedėja Violeta Greičiuvienė (tel. 8 706 64616, el.p. violeta.greiciuviene@enmin.lt

Daugiau informacijos:Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-30 17:26