Komentaras

Aktualus komentaras

Dėl Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos paskelbtos klaidinančios informacijos

Plačiau

Apsilankė nuo 2012 03 01:960375
Šiandien apsilankė:1100
Dabar naršo:15
Leidimai verstis veikla elektros energetikos sektoriuje

ATNAUJINTA Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (atnaujinta 2014-08-13)

PATIKSLINTA Skelbiamas patikslintas leidimų, išduotų pagal prašymus pateiktus po 2012 m. gruodžio 31 d., sąrašas*

* Sąrašas buvo tikslintas dėl pastebėtų klaidų leidimų plėtoti elektros energijos pajėgumus numeracijoje (asmenys, dėl šios klaidos rašę neteisingą leidimo numerį į išlaidų kompensavimo prašymą, jo tikslinti neturės)


ATNAUJINTA Informacija apie biokurą naudojančius elektros energijos gamintojus (atnaujinta 2014-06-26)*

* Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 78-3940) 1 straipsnio 3 dalis.


Informacija apie Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimo terminų pratęsimą (tik saulės šviesos elektrinėms):

Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimo terminų pratęsimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžiuose išnagrinėtų prašymų dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimo terminų pratęsimo sąrašas ir Komisijos priimti sprendimai. 2013-08-30 (Pratęstų leidimų skaičius – 108. Nepratęstų leidimų skaičius – 13).LG perrašymas:

Lentelėje nurodyta prašymo forma ir papildomi dokumentai naujo gamintojo teikiami siekiant gauti leidimą gaminti elektros energiją seno leidimo gaminti elektros energiją pagrindu.

Siekiant gauti naują leidimą gaminti elektros energiją būtina pateikti abu lentelėje nurodytus dokumentus ir galiojančio leidimo gaminti elektros energiją kopiją

Eil. nr. Dokumento pavadinimas  Pavyzdys
1. Prašymas
2.Dokumentai, patvirtinantys teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės) valdymą nuosavybės ar kita teise


3.Kita informacija

ATNAUJINTA Leidimai gaminti elektros energiją (atnaujinta 2014-08-13*)

* Šiame sąraše nurodytiems asmenims leidimai gaminti elektros energiją yra parengti. Juos galite atsiimti Energetikos ministerijoje 114 k. Atsiimant reikia būti sumokėjus mokestį už leidimo gaminti elektros energiją ir leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus (jei nebuvo sumokėta ankščiau) išdavimą.


ATNAUJINTA Sąrašas elektros energijos gamintojų, kurių pageidavimu buvo parengti popieriniai leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus  


Informacija pareiškėjams, pateikusiems prašymus išduoti leidimus ne didesnės kaip 30 kW galios saulės šviesos energijos elektrinėms po 2013 m. sausio 1 d.


Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašas


PATIKSLINTA Išduotų leidimų plėtoti ne didesnės kaip 30 kW galios saulės šviesos energijos elektrines sąrašas 2013 11 26*

*Į šį sąrašą įtraukti tie pareiškėjai, kurie prašymus išduoti leidimus pateikė daugiau nei prieš 30 dienų, tačiau popieriniai leidimai dėl itin didelio prašymų skaičiaus jiems dar nebuvo išduoti.


Asmenys, kuriems popieriniai leidimai buvo išduoti iki 2013-02-04, skelbiami žemiau esančiame sąraše:

Įmonių ir fizinių asmenų, kuriems iki 2013 01 01 buvo išduoti popieriniai leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant saulės elektrines sąrašas


Dokumentai Leidimui gauti pateikiami RAŠTU (atsiunčiami paštu arba pateikiami atvykus asmeniškai). Leidimui gauti pateikiamas prašymas ir kiti dokumentai. Prašymo forma ir reikalingų pateikti dokumentų sąrašas nurodytas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 380 (Žin., 2001, Nr. 110-4010; 2009, Nr. 63-2522). 

Už paslaugos teikimą atsakingas administracijos padalinys: Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyrius.

2013 01 17: keičiamas atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

Informacija pareiškėjams (gamintojams), kurie nori gauti leidimus elektros gamybos pajėgumų iki 30kW plėtrai: 

 1. Prašymai su papildomais dokumentais turi būti pristatyti į Energetikos ministeriją adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, 114 kab. 
 2. Prieš teikiant prašymą, pareiškėjai turi kreiptis į regioninį AB LESTO padalinį ir gauti išankstines prisijungimo sąlygas.
 3. Leidimai išduodami ASMENIŠKAI atvykus fiziniam asmeniui, įmonės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui ir pasirašius Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų registravimo registruose.

Pareiškėjai ar jų įgalioti asmenys turi patvirtinti visų teikiamų dokumentų kopijų tikrumą.  

Toliau pateikiamas reikiamų dokumentų sąrašas ir pavyzdžiai (siekiant palengvinti pildymo procesą). Pavyzdžiuose užpildyti duomenys yra išgalvoti – pareiškėjai turi pateikti savo duomenis.


Eil. nr.Dokumento pavadinimasPavyzdys
1.Prašymas
2.AB LESTO išankstinės prisijungimo sąlygos 
3. Papildoma informacija apie:
 • Įmonės valdymo formą (jei gamintojas juridinis asmuo).
 • Turimus ar neturimus padalinius ir filialus (jei gamintojas juridinis asmuo).
 • Turimas ar neturimas licencijas bei leidimus.
 • Leidimu reglamentuojamos veiklos sąlygų vykdymą.
 • Elektros energetikos įrenginių eksploatavimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.
4.Informacija apie nekilnojamąjį turtą, ant kurio statoma elektrinė:
 • Kai elektrinė statoma ant žemės

1. Registrų centro duomenų banko išrašą, įrodantį, kad žemės sklypas valdomas nuosavybės teise ar kitu teisėtu būdu.

2. Jei žemės sklypas valdomas ne nuosavybės teise, jis pareiškėjui turi būti perleistas ne mažiau nei 20 metų ir šis juridinis faktas turi būti registruotas VĮ Registrų centre.

3. Jeigu žemės sklypas valdomas bendrosios nuosavybės teise arba ne nuosavybės teise, pareiškėjas pateikia ir žemės sklypo bendraturčių ar savininko sutikimą dėl elektrinės statybos tokiame žemės sklype ir jos eksploatavimo ne mažiau kaip 20 metų.

 • Kai elektrinė statoma ant pastato ar jo konstrukcijos dalies

1. Registrų centro duomenų banko išrašą, kuriame nurodyta, kas pastatą ar jo dalį valdo nuosavybės teise ar kitu teisėtu būdu.

2. Jei pastatas valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise ar visai nėra pareiškėjo nuosavybė pateikiamas pastato bendraturčio (-ių) ar savininko (-ų) sutikimas dėl elektrinės statybos ir jos eksploatavimo ne mažiau kaip 20 metų, o reikalavimas valdyti ir naudoti žemės sklypą nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais šiuo atveju netaikomas.

5.

Teritorijos planą, žemėlapį ar kitokio pavidalo informaciją, iš kurios matyti:

 • žemės sklypo ir pastato (jei statoma ant pastato) ribos;
 • planuojama elektrinė;
 • planuojamas prijungimo prie elektros tinklų taškas   bei kabelis (yra nurodyta AB LESTO išankstinėse prisijungimo sąlygose);
 • artimiausi perdavimo ir (ar) skirstomieji tinklai.
6.

Pareiškėjo įgaliojimas, jei su leidimų išdavimu susijusią veiklą atlieka įgaliotas asmuo.

 
7.

Dokumentus, parodančius, kaip bus tenkinami žemės naudojimo ir statybos vietos parinkimo reikalavimai (teikiama tik papildomu Energetikos ministerijos prašymu).

 
8.

Atsiimant leidimą reikia pateikti:

 • pareiškėjo asmens dokumentą arba įgalioto asmens dokumentą ir įgaliojimą;
 • banko pavedimo kopiją, patvirtintą banko tarnautojo.

Informacija apie mokesčius pateikta priede „mokėjimų sąrašas“.

9.Jei po prašymo pateikimo atskiru teikimu reikia pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, tokius dokumentus prašome pateikti su lydraščiu, kuriame būtų nurodytas leidimo prašantis asmuo, prašymo pateikimo data ir numeris.


Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims ir Lietuvos Respublikoje registruotiems užsienio valstybių įmonių filialams. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) išduoda leidimus šioms veikloms elektros energetikos sektoriuje (toliau – Leidimas):

 1. gaminti elektros energiją;
 2. plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą;
 3. eksportuoti elektros energiją;
 4. importuoti elektros energiją;
 5. tiesti tiesioginę liniją.


Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:


__________________________________________________________________________________________

Šioje skiltyje skelbtos informacijos archyvas


Paskutinis atnaujinimas: 2014-08-14 14:46