LT EN
Šiandien: gegužės 23 d., šeštadienis
Apsilankė nuo 2012 03 01:1296955
Šiandien apsilankė:113
Dabar naršo:4
Leidimai verstis veikla elektros energetikos sektoriuje

Leidimų išdavimas
Išduoti leidimai
Informacija apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas

Aktuali informacija asmenims, siekiantiems tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais

Leidimai verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 ir 21 straipsniais, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212 patvirtintomis Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklėmis.

Leidimas gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją išduodamas fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, taip pat kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje. Prie prašymo išduoti šiuos leidimus pareiškėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla ar turi leidimą gaminti elektros energiją.

Leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, ar asmenims, kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotą visuomeninio tiekimo veiklos licenciją.

Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti prašymą išduoti leidimą verstis veikla elektros energetikos sektoriuje gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą.

Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninėmis priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Prašymai turi būti pasirašomi prašymą teikiančio asmens saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Atsiimant leidimą reikia pateikti:

  • pareiškėjo asmens dokumentą arba įgalioto asmens dokumentą ir įgaliojimą;
  • banko pavedimo kopiją, patvirtintą banko tarnautojo.
Informacija apie mokesčius pateikta priede „mokėjimų sąrašas“

________________________________________________________________

Šioje skiltyje skelbtos informacijos archyvas


Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-22 16:22